Περιορισμοί στην εφαρμογή του Νόμου

5. Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση προσώπου-

(α) Το οποίο-

(i) τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από όργανα των Ηνωμένων Εθνών άλλα από την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ή

(ii) αναγνωρίζεται ως μόνιμος κάτοικος από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, στην οποία έχει τη διαμονή του και έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που αναγνωρίζονται στους πολίτες της χώρας αυτής, ή

(β) για το οποίο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι-

(i) έχει διαπράξει έγκλημα εναντίον της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση, ή

(ii) πριν την είσοδο του στη Δημοκρατία διέπραξε σοβαρό μη πολιτικό αδίκημα σε άλλη χώρα, ή

(iii) είναι ένοχο για πράξεις, που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.