Αποκλεισμός αιτητή

5.-(1) Αιτητής αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα ή το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας  σε περίπτωση που:

(α) Πρόσωπο που αιτείται την αναγνώρισή του ως πρόσφυγας, τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από όργανα ή οργανισμούς ή γραφεία των Ηνωμένων Εθνών άλλα από την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. σε περίπτωση που η εν λόγω προστασία έχει παύσει για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να έχει διευθετηθεί οριστικά η κατάσταση των προσώπων αυτών σύμφωνα με τα οικεία ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται αυτοδικαίως τα ευεργετήματα του παρόντος Νόμου·

(β) πρόσωπο που αιτείται την αναγνώρισή του ως πρόσφυγας, αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου έχει μετοικήσει ως έχων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας ή δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς αυτά· ή

(γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι:

(i) έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στα διεθνή νομικά κείμενα που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την αντιμετώπισή τους·

(ii) έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό αδίκημα σε άλλη χώρα πριν την είσοδό του στη Δημοκρατία·

για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, η έννοια του σοβαρού μη πολιτικού αδικήματος περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και εάν διαπράττονται με υποτιθέμενο πολιτικό σκοπό·

(iii) έχει κριθεί ένοχος για πράξεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, όπως ορίζεται στο προοίμιο και τα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

(iv) είναι ηθικός αυτουργός ή συμμετέχει άλλως στη διάπραξη των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο εγκλημάτων, αδικημάτων ή πράξεων.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πρόσωπο για το οποίο ο Προϊστάμενος, μετά από την εξέταση της αίτησής του, διαπιστώνει ότι εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), με απόφασή του απορρίπτει την αίτηση.

(3) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος, διαπιστώσει εκ των υστέρων, βάσει γεγονότων που αποκαλύπτονται μετά την αναγνώριση ή την παραχώρηση, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπο του καθεστώτος είτε του πρόσφυγα είτε της συμπληρωματικής προστασίας είτε της διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ότι το πρόσωπο αυτό ενέπιπτε κατά την ημερομηνία που του αναγνωρίστηκε ή του παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς, σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή του ακυρώνει την απόφαση βάσει της οποίας αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς.

(4) Αιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (2), εξετάζονται με την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 και, αποφάσεις για ακύρωση του καθεστώτος που αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε δυνάμει του εδαφίου (3) λαμβάνονται μετά από διεξαγωγή της κανονικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ΄αναλογία.