Αποκλεισμός αιτητή

5. (1) Αιτητής αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα ή το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας ή το καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε περίπτωση που:

(α) Τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από όργανα των Ηνωμένων Εθνών άλλα από την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

(β) αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου έχει μετοικήσει ως έχων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας· ή

(γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι:

(i) έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήματα αυτά ορίζονται στα διεθνή νομικά κείμενα που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την αντιμετώπισή τους·

(ii) έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό αδίκημα σε άλλη χώρα πριν την είσοδό του στη Δημοκρατία·

(iii) έχει κριθεί ένοχος για πράξεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πρόσωπο για το οποίο ο Προϊστάμενος, μετά από την εξέταση της αίτησής του, διαπιστώνει ότι εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), με απόφασή του απορρίπτει την αίτηση.

(3) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος, διαπιστώσει εκ των υστέρων, βάσει γεγονότων που αποκαλύπτονται μετά την αναγνώριση ή την παραχώρηση, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπο του καθεστώτος είτε του πρόσφυγα είτε της συμπληρωματικής προστασίας είτε της διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ότι το πρόσωπο αυτό ενέπιπτε κατά την ημερομηνία που του αναγνωρίστηκε ή του παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς, σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του εδαφίου (1), με απόφασή του ακυρώνει την απόφαση βάσει της οποίας αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς.

(4) Αιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (2), εξετάζονται με την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 και, αποφάσεις για ακύρωση του καθεστώτος που αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε δυνάμει του εδαφίου (3) λαμβάνονται μετά από διεξαγωγή της κανονικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ΄αναλογία.