Ενημέρωση

9Α.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου εκδίδει ενημερωτικό φυλλάδιο, σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι κατανοεί ο αιτητής, για την ενημέρωσή του αναφορικά με –

(α) Τις παροχές που δικαιούται αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής του και τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την πρόσβασή του στις παροχές αυτές δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) τις υποχρεώσεις προς τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής του·

(γ) τις οργανώσεις ή ομάδες προσώπων που παρέχουν ειδική νομική υποστήριξη και τις οργανώσεις οι οποίες δύνανται να συνδράμουν ή να ενημερώσουν τον αιτητή για τις υπάρχουσες συνθήκες υποδοχής του, συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

(2) Κατά την προσέλευση του αιτητή σε αρμόδια αρχή για κατάθεση αίτησης, ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής της αίτησης παρέχει στον αιτητή το ενημερωτικό φυλλάδιο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής, οι οποίες δυνατό να παρέχονται προφορικώς ή γραπτώς σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι κατανοεί ο αιτητής.

(3) Η Υπηρεσία Ασύλου διασφαλίζει ότι η ενημέρωση του αιτητή λαμβάνει χώρα κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) και (2), μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και για το σκοπό αυτό εκδίδει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις υπεύθυνες για την παραλαβή αιτήσεων αρμόδιες αρχές και παρακολουθεί και συντονίζει την ορθή εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ) (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10.