Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 8(1)(β) και (2), 9ΚΘ και 10(1Β) και (2) μέχρι (2Ε)

9.-(1) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του άρθρου 8, τα άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και τα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10 εφαρμόζονται -

(α) Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος υποβάλλει αίτηση τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση τις Δημοκρατίας περιοχές, περιλαμβανομένου του εδάφους, των ορίων, των χωρικών υδάτων και των ζωνών διέλευσης αυτών των περιοχών∙

(β) σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, για τον οποίο εκκρεμεί ο καθορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Δουβλίνου·

(γ) σε μέλος της οικογένειας προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή (β), το οποίο μέλος καλύπτεται από την αίτηση σε αυτή την περίπτωση, η αναφορά των προαναφερομένων άρθρων σε αιτητή θεωρείται ότι εννοεί το εν λόγω μέλος.

(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του  άρθρου 8, τα άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και τα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10 δεν εφαρμόζονται -

(α) Στην περίπτωση αιτήσεων χορήγησης διπλωματικού ή εδαφικού ασύλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντιπροσωπεία κράτους μέλους·

(β) σε σχέση με πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής προστασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου.