Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων

9Β. Ο Διευθυντής, μετά από σύσταση του Προϊσταμένου, δύναται να χορηγεί σε αιτητή τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, οσάκις ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία του αιτητή σε άλλο κράτος.