Διοικητικές διατυπώσεις

9Γ. Δεν επιτρέπεται η επιβολή περιττής ή δυσανάλογης υποχρέωσης υποβολής επίσημων εγγράφων ή άλλες διοικητικές διατυπώσεις στους αιτητές, για τη χορήγηση των δικαιωμάτων που αυτοί υπέχουν δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, απλώς και μόνο επειδή οι αιτητές ζητούν να τους παρασχεθεί διεθνής προστασία.