Δυσμενείς αποφάσεις

9ΚΖ. Οποιαδήποτε δυσμενής απόφαση αρμόδιας αρχής, η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη και αφορά την παροχή, απόσυρση ή τον περιορισμό πλεονεκτημάτων κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΣΤ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, λαμβάνεται σε αντικειμενική και αμερόληπτη βάση και είναι δεόντως αιτιολογημένη.