Θύματα βασανιστηρίων και βίας

9ΚΣΤ.-(1) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες πράξεις βίας λαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη για τη ζημιά που προκλήθηκε από τέτοια πράξη και ιδίως πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική θεραπεία ή περίθαλψη.

(2) Οι απασχολούμενοι με θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας διαθέτουν και συνεχίζουν να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανήλικων και δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 31Β, αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν ως εκ της άσκησης της εργασίας τους.