Σύστημα προσανατολισμού, παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος υποδοχής

9ΚΗ. Ο Υπουργός παρακολουθεί και συντονίζει την ορθή εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις αρμόδιες αρχές για την καλύτερη εφαρμογή των εν λόγω άρθρων.