Υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9ΚΘ. Ο Προϊστάμενος, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλουν στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ακόλουθα Άρθρα της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ:

(α) Άρθρο 27·

(β) Άρθρο 28, παράγραφος 2·

(γ) Άρθρο 29, παράγραφος 1∙

(δ) Άρθρο 30, δεύτερο εδάφιο.