Γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία κέντρου φιλοξενίας

9ΙΣΤ.-(1) Η λειτουργία κέντρου φιλοξενίας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

(α) Την εξασφάλιση στους αιτητές επαρκούς βιοτικού επιπέδου, το οποίο να διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να προστατεύει τη σωματική και ψυχική τους υγεία∙

(β) τη στέγαση ανύπανδρων γυναικών και ανδρών σε ξεχωριστά καταλύματα∙

(γ) την απαγόρευση παραπομπής ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών∙

(δ) την προσωρινότητα της διαμονής των αιτητών μέχρι τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τη διαμονή τους εκτός του κέντρου φιλοξενίας·

(ε) την ελεύθερη διακίνηση των αιτητών από και προς το κέντρο φιλοξενίας.

(2) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), ο Προϊστάμενος δύναται να παραπέμπει για φιλοξενία σε κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτο ανήλικο αιτητή ηλικίας δεκαέξι (16) ετών ή άνω, εφόσον –

(α) Διασφαλίζεται η διαμονή του σε ξεχωριστό κατάλυμα από αυτά των ενήλικων αιτητών∙ και

(β) διασφαλίζεται η εφαρμογή του άρθρου 9ΚΓ∙ και

(γ) οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξετάζουν τις συνθήκες υποδοχής στο κέντρο φιλοξενίας και εγκρίνουν τη φιλοξενία του ασυνόδευτου ανήλικου αιτητή∙ και

(δ) είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ασυνόδευτου ανήλικου αιτητή, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9ΚΕ.