Αρμόδια αρχή για τα κέντρα φιλοξενίας

9ΙΕ.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2Β) του άρθρου 10, η Υπηρεσία Ασύλου έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη παραπομπή και τη λήξη της φιλοξενίας αιτητών σε κέντρο φιλοξενίας, την οποία αρμοδιότητα δύναται να εκχωρεί σε λειτουργό άλλης αρμόδιας αρχής υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αρχή συναινεί.

(2) Η Υπηρεσία Ασύλου είναι η αρμόδια αρχή για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων φιλοξενίας και δύναται-

(α) Να εκμισθώνει υπηρεσίες άλλων οργανισμών για τη διαχείριση της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ή

(β) να εκχωρεί την αρμοδιότητα της, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο (α), στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

(3) Ανεξάρτητα από την εκμίσθωση ή την εκχώρηση υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (2), η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας και την ορθή εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδάφιου (2) των άρθρων 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10 και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει συστάσεις και οδηγίες προς τους υπεύθυνους οργανισμούς για τη διαχείριση της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, ως προς την καλύτερη λειτουργία αυτών των κέντρων.