Στέγαση

9ΙΔ.-(1) Σε περίπτωση που η στέγαση παρέχεται σε είδος, αυτή λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές ή αποτελεί συνδυασμό αυτών:

(α) Χώρο που χρησιμοποιείται προς το σκοπό της στέγασης των αιτητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης που υποβάλλεται στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης∙

(β) κέντρα φιλοξενίας που εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο∙

(γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλους χώρους προσαρμοσμένους για τη στέγαση των αιτητών.

(2) Σε περίπτωση που αιτητής ή μέλος της οικογένειάς του, κατά την υποβολή της αίτησης, ενημερώνει τον υπεύθυνο στο χώρο υποβολής της αίτησης ότι δεν διαθέτουν ή/και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν κατάλληλη στέγη άμεσα, ο εν λόγω υπεύθυνος ενημερώνει πάραυτα την Υπηρεσία Ασύλου για τις δέουσες ενέργειες.

(3) Σε περίπτωση παροχής στέγασης σε αιτητή, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού και με τη σύμφωνη γνώμη του αιτητή, τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ενότητας της οικογένειάς του η οποία βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(4) Η Υπηρεσία Ασύλου αποφασίζει για τη μορφή της στέγασης η οποία παρέχεται σε είδος. Σε περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή στέγασης σε είδος, μερικώς ή ολικώς, υπό τη μορφή που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή/και (γ) του εδαφίου (1) -

(α)  Η Υπηρεσία Ασύλου κοινοποιεί την εν λόγω απόφαση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, και

(β)  οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υλοποιούν την εν λόγω απόφαση στην έκταση που αφορά στέγαση σε είδος υπό την προαναφερόμενη μορφή.

(5) Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να εκχωρεί την αρμοδιότητα λήψης απόφασης δυνάμει του εδαφίου (4) σε λειτουργό άλλης αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αρχή συναινεί.

(6) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 9ΣΤ ως προς τις συνθήκες κράτησης, σε περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή στέγασης υπό τη μορφή που προβλέπεται στην παράγραφο (α), (β) ή/και (γ) του εδαφίου (1), οι αρμόδιες αρχές  μεριμνούν ώστε -

(α) Να εξασφαλίζεται στους αιτητές η προστασία της οικογενειακής τους ζωής∙

(β) οι αιτητές να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενείς, νομικούς συμβούλους ή συνηγόρους, εκπροσώπους της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλες σχετικές εθνικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς∙

(γ) για σκοπούς παροχής συνδρομής στους αιτητές, να παρέχεται πρόσβαση στα μέλη της οικογένειας, στους συνηγόρους ή νομικούς συμβούλους, στους εκπροσώπους της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και στις σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες αναγνωρίζονται διά νόμου ή από τις αρχές της Δημοκρατίας· περιορισμοί στην πρόσβαση αυτή επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια του χώρου και των αιτητών.

(7) Σε περίπτωση παροχής στέγασης σε αιτητή, υπό τη μορφή που προβλέπεται στην  παράγραφο (α) ή/και (β)  του εδαφίου (1), οι αρμόδιες αρχές -

(α) Λαμβάνουν υπόψη  ιδιαίτερα ζητήματα σχετικά με το φύλο και την ηλικία, καθώς και την κατάσταση ευάλωτων προσώπων∙

(β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή βιαιοπραγιών και της βίας που έχει σχέση με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης στους χώρους  και στα κέντρα φιλοξενίας που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (1)∙

(γ) μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρμόζουν στην ηλικία τους, εντός των χώρων και των κέντρων φιλοξενίας που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), καθώς και σε δραστηριότητες ανοικτού χώρου.

(8) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν όσο το δυνατό περισσότερο ότι οι εξαρτώμενοι ενήλικοι αιτητές με ειδικές ανάγκες υποδοχής στεγάζονται μαζί με τους στενούς ενήλικες συγγενείς οι οποίοι ευρίσκονται ήδη στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και οι οποίοι έχουν την ευθύνη τους σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική.

(9) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η μεταφορά των αιτητών, από ένα χώρο στέγασης σε άλλο, πραγματοποιείται μόνο όταν είναι αναγκαία. Σε τέτοια περίπτωση, παρέχεται στους αιτητές η δυνατότητα να ενημερώνουν τους νομικούς τους συμβούλους ή συνηγόρους για τη μεταφορά και τη νέα τους διεύθυνση.