Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

9ΙΓ.-(1) Με την επίδειξη βεβαίωσης υποβολής αίτησης, ο αιτητής, ο οποίος διαμένει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και ο οποίος δεν διαθέτει επαρκείς πόρους,  δικαιούται-

(α) Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα δημόσια ιατρικά ιδρύματα, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία ασθενειών και σοβαρών ψυχικών διαταραχών∙ και

(β) δωρεάν παροχή της απαραίτητης ιατρικής ή άλλης συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της κατάλληλης ψυχιατρικής περίθαλψης, προκειμένου για αιτητή με ειδικές ανάγκες υποδοχής.

(2) Το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει σε ατομική βάση την απόρριψη εν όλω ή εν μέρει αιτήματος για την παροχή της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) περίθαλψης ή/και συνδρομής και τη διακοπή εν όλω ή εν μέρει της παροχής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1)  περίθαλψης ή/και συνδρομής, εφόσον τεκμηριώσει ότι ο αιτητής διαθέτει, παραδείγματος χάριν επειδή έχει εργαστεί επί εύλογο χρονικό διάστημα, επαρκείς πόρους που να καθιστούν δυνατή τη συντήρησή του και να του διασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο από απόψεως υγείας.

(3) Τεκμαίρεται μαχητώς ότι δεν έχει επαρκείς πόρους αιτητής που διαμένει σε κέντρο φιλοξενίας ή είναι λήπτης υλικών συνθηκών υποδοχής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.