Τρόπος παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής

9ΙΒ.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 9ΙΑ, οι υλικές συνθήκες υποδοχής οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (β) του ορισμού του όρου «υλικές συνθήκες υποδοχής» στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, προσφέρονται σε είδος ή/και υπό τη μορφή δελτίων:

Νοείται ότι, όταν η προσφορά σε είδος ή/και υπό  τη μορφή δελτίων δεν είναι εφικτή, οι υλικές συνθήκες υποδοχής δύναται να προσφέρονται υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος.

(2) Όταν υλικές συνθήκες υποδοχής προσφέρονται υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος ή/και υπό τη μορφή δελτίων-

(α)  Το ποσό τους προσδιορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο ή τα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για να εξασφαλίζουν επαρκές βιοτικό επίπεδο στους Κύπριους πολίτες δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας· και

(β)  επιτρέπεται να παρέχεται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από ότι στους Κύπριους πολίτες, ειδικότερα όταν οι υλικές συνθήκες υποδοχής παρέχονται εν μέρει σε είδος ή στην περίπτωση που τα εν λόγω επίπεδα, που παρέχονται στους Κύπριους πολίτες, αποσκοπούν στο να τους εξασφαλίσουν βιοτικό επίπεδο υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται για τους αιτητές διά του παρόντος Νόμου.