Γενικοί κανόνες για την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών

9ΙΑ.-(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρέχουν υλικές συνθήκες υποδοχής σε αιτητές οι οποίοι διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, ώστε να εξασφαλίζουν σε αυτούς επαρκές βιοτικό επίπεδο, ικανό να διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να προστατεύει τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

(2) Κατά την υποβολή της αίτησης, ο υπεύθυνος του χώρου υποβολής της αίτησης παραπέμπει τον αιτητή στο κατά τόπο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας.

(3) Με την επίδειξη της βεβαίωσης υποβολής αίτησης, ο αιτητής δικαιούται να υποβάλει αίτημα για παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

(4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποφασίζουν, σε ατομική βάση, την απόρριψη εν όλω ή εν μέρει αιτήματος παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής και τη διακοπή εν όλω ή εν μέρει της παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής, εφόσον τεκμηριώνουν ότι αιτητής-

(α)  Διαθέτει, παραδείγματος χάριν επειδή έχει εργαστεί επί εύλογο χρονικό διάστημα, επαρκείς πόρους που καθιστούν δυνατή τη συντήρησή του και του διασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο από άποψη υγείας∙ ή

(β)  παραβαίνει απόφαση του Υπουργού η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9Ε και αφορά τον τόπο διαμονής του αιτητή, με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του ίδιου άρθρου.

(5) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας μεριμνούν ώστε να επιτυγχάνεται το  βιοτικό επίπεδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και στην ειδική περίπτωση των  ευάλωτων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 9ΚΓ, καθώς και στην περίπτωση των προσώπων που τελούν υπό κράτηση.