Επαγγελματική κατάρτιση

9Ι.-(1) Η πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση του αιτητή που συνδέεται με σύμβαση απασχόλησης επιτρέπεται, εφόσον ο αιτητής έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 9Θ.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, με απόφασή του η οποία συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη και η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέπει σε αιτητές πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, ανεξαρτήτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.