Κανόνες λειτουργίας κέντρων φιλοξενίας

9ΙΖ.-(1) Τα κέντρα φιλοξενίας διέπονται τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας:

(α) Η Υπηρεσία Ασύλου παραχωρεί στους αιτητές σε μηνιαία βάση επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση άμεσων προσωπικών τους αναγκών:

Νοείται ότι, έως ότου τέτοιο διάταγμα εκδοθεί, ισχύει το διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 20 των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών του 2005 έως 2013, παρά την κατάργηση των εν λόγω Κανονισμών·

(β)  παραχωρούνται υλικά για πρόγευμα και δύο έτοιμα γεύματα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατροφικές ιδιαιτερότητες των αιτητών·

(γ)  παρέχεται δωρεάν μεταφορά προς τα αστικά κέντρα το πρωί και από τα αστικά κέντρα προς τα κέντρα φιλοξενίας το απόγευμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ή επείγουσα υπό τις περιστάσεις διακίνηση·

(δ)  παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και από κάθε άλλη κρατική νοσηλευτική μονάδα, η οποία περίθαλψη καθίσταται αναγκαία υπό τις περιστάσεις·

(ε)  οι αιτητές οφείλουν να -

(i)διατηρούν τα δωμάτιά τους και τους κοινόχρηστους χώρους των κέντρων φιλοξενίας καθαρούς· και

(ii)μη φιλοξενούν πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνται να διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας· και

(iii)συμμορφώνονται με τους εσωτε-ρικούς κανονισμούς λειτουργίας του κέντρου φιλοξενίας που αφορούν την ομαλή λειτουργία και την τήρηση της τάξης σε αυτό.

(2) Οι αιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαχείριση των υλικών μέσων και των άυλων παραμέτρων της ζωής στο κέντρο φιλοξενίας, μέσω συμβουλευτικής επιτροπής ή αντιπροσωπευτικού συμβουλευτικού οργάνου των διαμενόντων, το οποίο συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης του κέντρου φιλοξενίας.