Συνδρομή άλλων υπηρεσιών

9ΙΗ. Με στόχο τη συντομότερη απεξάρτηση των αιτητών από το κέντρο φιλοξενίας, η Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά ώστε οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, να παρέχουν στους αιτητές -

(α) Ενημέρωση και στήριξη αναφορικά με την εξεύρεση κατάλληλης στέγης και εργασίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο·

(β) στήριξη αναφορικά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν·

(γ) στήριξη για την οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής, τη συμβουλευτική καθοδήγησή τους και τον προγραμματισμό των μελλοντικών τους ενεργειών.