Λήξη φιλοξενίας στο κέντρο φιλοξενίας

9ΙΘ.-(1) Η λήξη της φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής ή/και φιλοξενίας αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Με την οικειοθελή αποχώρηση του αιτητή, εφόσον έχει εξασφαλίσει άλλες κατάλληλες συνθήκες στέγασης με δικούς του πόρους·

(β) με τη πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την παραπομπή του αιτητή σε κέντρο φιλοξενίας, σε περίπτωση που το κέντρο φιλοξενίας είναι υπερπλήρες και είναι απαραίτητη η παραπομπή νέων αιτητών·

(γ) λόγω επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων από τον αιτητή των κανόνων λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού κέντρου φιλοξενίας·

(δ) λόγω ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς του αιτητή είτε προς το προσωπικό κέντρου φιλοξενίας είτε προς άλλους αιτητές:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ), οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρέχουν στον αιτητή υλικές συνθήκες υποδοχής δυνάμει του άρθρου 9ΙΕ.

(2) Αιτητής, ο οποίος αποχωρεί από κέντρο φιλοξενίας, ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ασύλου, αναφέροντας συγχρόνως και τη νέα διεύθυνσή του.