Προσωπικό των κέντρων φιλοξενίας

9Κ. Το προσωπικό των κέντρων φιλοξενίας διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση αναφορικά με τις ανάγκες των αιτητών, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, αλλά και των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9ΚΓ, και δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει ως εκ της άσκησης των καθηκόντων του σύμφωνα με το άρθρο 31Β.