Διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής

9ΚΑ.-(1) Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος με απόφασή του δύναται κατ’ εξαίρεση να καθιστά εφαρμοστέες υλικές συνθήκες υποδοχής οι οποίες είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1), (6), (8) και (9) του άρθρου 9ΙΔ, στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 9ΙΔ, στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9ΙΣΤ, στο εδάφιο (2) του άρθρου 9ΙΖ και στο άρθρο 9Κ, για εύλογη χρονική περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατό συντομότερη, σε περίπτωση που -

(α) Απαιτείται εκτίμηση των ειδικών αναγκών του αιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 9ΚΔ∙ ή

(β) έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι συνήθεις διαθέσιμες δυνατότητες στέγασης.

(2) Οι διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής καλύπτουν σε κάθε περίπτωση τις βασικές ανάγκες και, σε περίπτωση που αποφασίζονται διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής για το λόγο που αναφέρεται-

(α) Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), οι συνθήκες αυτές κοινοποιούνται γραπτώς στον επηρεαζόμενο αιτητή, εξηγώντας τους λόγους για τις διαφοροποιημένες αυτές συνθήκες υποδοχής, καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές ισχύουν·

(β) στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), οι συνθήκες αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με γνωστοποίηση του Προϊστάμενου, η οποία καθορίζει επίσης το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές ισχύουν.