Περιορισμός ή ανάκληση των υλικών συνθηκών υποδοχής

9ΚΒ.-(1) Με την επιφύλαξη του περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικού) Νόμου, ο Προϊστάμενος δύναται με απόφασή του, η οποία των υλικών κοινοποιείται τόσο στον επηρεαζόμενο αιτητή όσο και στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεσή της -

(α) Να περιορίζει ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να ανακαλεί τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής -

(i) Δεν συμμορφώνεται είτε με την υποχρέωση ενημέρωσης για αλλαγή του τόπου διαμονής του βάσει του άρθρου 8 είτε με απόφαση ή άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9Ε και τον δεσμεύει, ή

(ii) δεν προσέρχεται στην προσωπική συνέντευξη που καθορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία της καθορισμένης συνέντευξης ή δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία που όφειλε να ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή πληροφοριών, και δεν παραχωρεί ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις ενέργειές του αυτές, ή

(iii) έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση δυνάμει του άρθρου 16Δ:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii), όταν ο αιτητής εντοπισθεί ή προσέλθει αυτοβούλως στην Υπηρεσία Ασύλου, ο Προϊστάμενος λαμβάνει δεόντως  αιτιολογημένη απόφαση, βασιζόμενη στους λόγους που οδήγησαν στην εξαφάνιση του αιτητή, σχετικά με την ανανέωση της παροχής μερικών ή όλων των υλικών συνθηκών υποδοχής που είχαν περιοριστεί ή ανακληθεί·

(β) να περιορίζει ή να ανακαλεί τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής έχει αποκρύψει τους οικονομικούς του πόρους και έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί με αθέμιτο τρόπο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής·

(γ) να περιορίζει τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, δεν έχει καταθέσει αίτηση το συντομότερο ευλόγως δυνατό μετά την άφιξη στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές:

Νοείται ότι, για τον προσδιορισμό του προαναφερόμενου συντομότερου ευλόγως δυνατού χρονικού διαστήματος, αναφορικά με αιτητή που διαμένει ήδη στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπό άλλο νομικό καθεστώς, η Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνει υπόψη το χρόνο κατά τον οποίο ο αιτητής ισχυρίζεται ότι γεννήθηκε ο βάσιμος φόβος δίωξης.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση του Προϊσταμένου για περιορισμό ή ανάκληση των υλικών συνθηκών υποδοχής δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ή για λήξη της φιλοξενίας αιτητή σε κέντρο φιλοξενίας δυνάμει των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9ΙΘ λαμβάνεται σε ατομική, αντικειμενική και αμερόληπτη βάση, αιτιολογείται δεόντως και κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο αιτητή. Τέτοια απόφαση βασίζεται στην ειδική κατάσταση του επηρεαζόμενου προσώπου, ιδίως όσον αφορά πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9ΚΓ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9ΙΘ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες διασφαλίζεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους αιτητές και πρόσβαση αυτών σε περίθαλψη και συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 9ΙΓ.

(3) Ο Προϊστάμενος με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές προς εκτέλεση και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης, δύναται να ανανεώνει την παροχή μερικών ή όλων των υλικών συνθηκών υποδοχής δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Οι υλικές συνθήκες υποδοχής δεν ανακαλούνται ή περιορίζονται χωρίς τη λήψη απόφασης η οποία να  πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (2).