Δικαιώματα ασκούντος προσφυγή, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, αναφορικά με διεθνή προστασία

31Γ.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης που λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο ή την Αναθεωρητική Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Διοικητικό Δικαστήριο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα, όταν το εν λόγω πρόσωπο –

(α)  Χειρίζεται την προσφυγή του αυτοπροσώπως∙ ή

(β)  εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή άλλως πως καλείται από το Διοικητικό Δικαστήριο.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης που λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο ή την Αναθεωρητική Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται, κατά την εκδίκαση της προσφυγής, να επικοινωνεί με την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει νομικές ή άλλες συμβουλές σε αιτητές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

(2Α)(α) Ο Προϊστάμενος παρέχει στο Διοικητικό Δικαστήριο πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου του προσφεύγοντα αιτητή, βάσει των οποίων ο Προϊστάμενος έλαβε απόφαση επί της αίτησης του αιτητή.

(β) Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7Α) του άρθρου 18 οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.  Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει την εν λόγω πρόσβαση, είτε διατάσσοντας συναφώς τον Προϊστάμενο να του παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες είτε μέσω του αιτητή είτε άλλως πως.

(2Β) Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης που λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο δυνάμει του παρόντος Νόμου, το εν λόγω πρόσωπο και, εάν απαιτείται, ο αναφερόμενος στο άρθρο 18δις δικηγόρος ή νομικός σύμβουλός του, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7Α) του άρθρου 18 και στις συμβουλές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εν λόγω εδαφίου (7Α), όταν αυτές οι πληροφορίες ή/και συμβουλές έχουν ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία Ασύλου κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης.

(3) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συνάγματος, στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά απόφασης μεταφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 27, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα παραμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, το οποίο δικαίωμα ισχύει από την ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο μέχρι και την έκδοση της τελικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκδίκασης της εν λόγω προσφυγής.

(4) Το Διοικητικό Δικαστήριο, όταν εκδίδει αποφάσεις ή διατάγματα που αφορούν αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας υπό αυτή του την ιδιότητα, αναφέρει μόνο τα αρχικά του ονοματεπώνυμού του.

(5) Το Διοικητικό Δικαστήριο οφείλει, σε εύλογο χρόνο, να εκδίδει γραπτώς την απόφασή του και να την κοινοποιεί στον αιτητή ή στον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί νόμιμα.