Κανονισμοί

32.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς με τους οποίους-

(α) [Διαγράφηκε]·

(β) [Διαγράφηκε]·

(γ) καθορίζονται κανόνες σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 11Α και 11Β·

(δ) [Διαγράφηκε]·

(ε) καθορίζεται οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.