Αρχή της εμπιστευτικότητας

31Β.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών υποχρεούται να μην την αποκαλύπτει, εκτός -

(α) με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο λήφθηκε η πληροφορία· ή

(β) για σκοπούς απόδειξης ή τεκμηρίωσης γεγονότων σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου· ή

(γ) για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή του διεθνούς δικαίου ή του κοινοτικού δικαίου· ή

(γ1) για σκοπούς ποινικής έρευνας ή/και ποινικής δίωξης· ή

(δ) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή για άλλο υπηρεσιακό σκοπό, ο οποίος εμπίπτει εντός του δημοσίου συμφέροντος.

(2) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.