Συμμετοχή εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στις διαδικασίες εξέτασης ασύλου

31Α. (1) Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει δικαίωμα εφόσον ο ίδιος το ζητήσει, να παρευρίσκεται:

(α) Ως παρατηρητής, με συμβουλευτική ιδιότητα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνέντευξης του αιτητή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης αίτησης, [Σ.Σ.: βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016]

(β) με συμβουλευτική ιδιότητα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Υπηρεσία Ασύλου. [Σ.Σ.: βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016]

(1Α)(α) Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει δικαίωμα -

(i) να έχει πρόσβαση στους αιτητές,  συμπεριλαμβανομένων των τελούντων υπό κράτηση, στα σύνορα και στις ζώνες διέλευσης∙

(ii) να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τις αιτήσεις για την πρόοδο της διαδικασίας και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής συμφωνεί σχετικά∙ και

(iii) να παρουσιάζει τις απόψεις της ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου κατά την άσκηση των εποπτικών της δραστηριοτήτων βάσει του άρθρου 35 της Σύμβασης σχετικά με τις αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. [Σ.Σ.: βλ. Υποσημείωση αρ. 37(2) του Ν. 105(Ι)/2016]

(β)  Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε οργάνωση που εργάζεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές εξ’ ονόματος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες βάσει συμφωνίας με τις αρχές της Δημοκρατίας.

(2) [Καταργήθηκε].