Έκτακτα μέτρα

31. Σε περίπτωση πολέμου ή άλλων σοβαρών ή εξαιρετικών συνθηκών, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα θεωρεί απαραίτητα για τη δημόσια ασφάλεια, αναφορικά με αιτητή διεθνούς προστασίας ή άλλου καθεστώτος βάσει του παρόντος Νόμου, και τα μέτρα αυτά μπορούν να συνεχιστούν και μετά την παροχή τέτοιου καθεστώτος σε αυτό το πρόσωπο, αν αυτό δικαιολογείται για λόγους δημόσιας ασφάλειας:

Νοείται ότι τα εν λόγω μέτρα δεν επιτρέπεται να αντιβαίνουν το δεσμευτικό για τη Δημοκρατία διεθνές δίκαιο ή/και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.