Ανάκληση ιδιότητας του πρόσφυγα

6Α.-(1) Η ιδιότητα του πρόσφυγα ανακαλείται, όταν -

(α) Ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι η εκ μέρους του αιτητή διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα, ή

(β) ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι ο αιτητής θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί από το καθεστώς του πρόσφυγα, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) και (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

(2) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης σύμφωνα με την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ’ αναλογία, διαπιστώσει ότι συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανακαλεί αιτιολογημένα την απόφαση.