ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 32)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

(Άρθρα 20Ζ, 20Θ)

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 20Ζ και 20Θ του παρόντος Νόμου περιλαμβάνουν, εν ανάγκη, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα ή δεδομένα:

(α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακός δεσμός) του εν λόγω ατόμου,

(β) έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα του εν λόγω ατόμου,

(γ) έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη οικογενειακού δεσμού (πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό υιοθεσίας),

(δ) άλλες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τον καθορισμό της ταυτότητας του ατόμου ή του οικογενειακού δεσμού,

(ε) άδειες παραμονής, θεωρήσεις ή αποφάσεις απόρριψης της αίτησης άδειας παραμονής του εν λόγω ατόμου, που έχουν εκδοθεί από το κράτος μέλος και έγγραφα στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις,

(στ) αιτήσεις άδειας παραμονής και θεώρησης που έχει υποβάλει το εν λόγω άτομο στο κράτος μέλος και οι οποίες εκκρεμούν, καθώς και το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων αυτών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

(Άρθρο 20 ΙΑ)

Υπόδειγμα άδειας διέλευσης για τη μεταγωγή ατόμων που απολαύουν προσωρινής προστασίας

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ

Ονομασία του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια διέλευσης:

Αριθμός αναφοράς *:

Εκδίδεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά με πς ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και με μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων.

ισχύει αποκλειστικά για τη μεταγωγή από ............................................... προς

..............................................................

Το συγκεκριμένο άτομο οφείλει να παρουσιαστεί............................ .......... πριν από.........................................................

Εκδόθηκε στ:.............................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................................

ΟΝΟΜΑ:............................................................................

ΤΟΠΟΣ ΚΑί ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:..................................

Σε περίπτωση ανηλίκου, όνομα (ονόματα) του υπεύθυνου ενηλίκου:. ΦΥΛΟ: ................................

IΘΑΓΕΝΕΙΑ: .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης:............................................................

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ

 

 

 

ΣΦΡΑΓΊΔΑ                                                                                           Για πς αρμόδιες αρχές:

Υπογραφή του δικαιούχου: ...............................

...............................................................

 

Ο κάτοχος της παρούσας αδείας διέλευσης προσδιορίστηκε από τις αρχές: ......................................................................

Η ταυτότητα του κατόχου της παρούσας αδείας διέλευσης δεν προσδιορίστηκε:...................................................................

Το παρόν έγγραφο εκδίδεται αποκλειστικά κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έγγραφο εξομοιούμενο με ταξιδιωτικό έγγραφο που επιτρέπει τη διάβαση εξωτε ρικού συνόρου ή με έγγραφο που επιτρέπει τη διάβαση εξωτερικού συνόρου ή με έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα του ατόμου.

 

Πίνακας ΙΙΙ

[άρθρο 9Ζ(1)]Ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αιτητές διεθνούς προστασίας

(α)  Ηπατίτιδα Β

(β)  Ηπατίτιδα C

(γ)  Σύφιλη

(δ)  HIV

(ε)  Φυματίωση

(στ) οποιαδήποτε άλλη εξέταση, κλινική ή εργαστηριακή, την οποία ο εξετάζων ιατρός θεωρεί  απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας.

 

 

Πίνακας IV

(άρθρο 8(1)(β))


ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.

 

Πίνακας V

(άρθρο 8(1)(β))

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.