Απομάκρυνση των ανώτατων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού οργάνου

30Δ.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική επιδείνωση στην οικονομική κατάσταση ΑΠΙ ή υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις νόμων ή κανονισμών ή των ιδρυτικών εγγράφων του ΑΠΙ ή σοβαρές διοικητικές παρατυπίες, και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 30Γ δεν επαρκούν για να ανατραπεί η εν λόγω επιδείνωση, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει την απομάκρυνση των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ, είτε στο σύνολο είτε σε ατομική βάση.

(2) Ο διορισμός των νέων ανώτατων διοικητικών στελεχών και του νέου διοικητικού οργάνου πραγματοποιείται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Νόμου ως διορθώθηκε και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών και δη της Οδηγίας περί Ικανότητας και Καταλληλότητας του 2014 και υπόκειται στην έγκριση ή συγκατάθεση, αναλόγως, της Κεντρικής Τράπεζας.