Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης

30Γ.-(1) Σε περίπτωση που ΑΠΙ παραβιάζει ή, λόγω, μεταξύ άλλων, μιας ταχέως επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης επιδεινούμενης ρευστοτικής  κατάστασης, καθώς και αυξανόμενου επιπέδου μόχλευσης, μη εξυπηρετούμενων δανείων ή συγκέντρωσης ανοιγμάτων, όπως η κατάσταση αυτή αξιολογείται βάσει ενός συνόλου δεικτών, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνεται το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για το ΑΠΙ προσαυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, ή που ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς μέλλον οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, ανεξάρτητα από τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (η) έως (ιδ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 30(3) και (4) του παρόντος Νόμου, να επιβάλει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να εφαρμόσει μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις ή τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης ή, σύμφωνα με το άρθρο 23Α(2), να επικαιροποιήσει το σχέδιο ανάκαμψης αν οι περιστάσεις που οδήγησαν στην έγκαιρη παρέμβαση διαφέρουν από τις παραδοχές του αρχικού σχεδίου ανάκαμψης και να εφαρμόσει μία ή περισσότερες από τις ρυθμίσεις ή τα μέτρα του επικαιροποιημένου σχεδίου εντός ορισμένης προθεσμίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν ισχύουν πια οι συνθήκες που αναφέρονται στην εισαγωγική πρόταση του παρόντος άρθρου·

(β) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να εξετάσει την κατάσταση, να προσδιορίσει μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και να καταρτίσει πρόγραμμα δράσης, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εν λόγω προβλήματα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του·

(γ) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να συγκαλέσει συνέλευση ή, αν το διοικητικό όργανο δεν συμμορφωθεί με αυτήν την απαίτηση, να συγκαλέσει η Κεντρική Τράπεζα άμεσα συνέλευση των μετόχων του ΑΠΙ και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να ορίσει την ημερήσια διάταξη, καθώς και να απαιτήσει όπως ορισμένες αποφάσεις εξεταστούν για έγκριση από τους μετόχους·

(δ) να απαιτήσει να απομακρυνθεί ή να αντικατασταθεί ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού οργάνου ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, αν τα εν λόγω πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το άρθρο 4(2Α)(α) και (β)∙

(ε) να απαιτήσει από το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να καταρτίσει σχέδιο προς διαπραγμάτευση σχετικά με την αναδιάρθρωση χρέους με μερικούς ή όλους τους πιστωτές του σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης, κατά περίπτωση·

(στ) να απαιτήσει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική του ΑΠΙ·

(ζ) να απαιτήσει αλλαγές στις νομικές ή λειτουργικές δομές του ΑΠΙ·

(η) να συγκεντρώσει, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων, και να διαβιβάσει στην αρχή εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου αυτή να προβεί στην επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης και να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη εξυγίανση του ΑΠΙ και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ΑΠΙ σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 47 του Νόμου Εξυγίανσης.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρχή εξυγίανσης, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο εδάφιο (1) σε σχέση με ΑΠΙ.

(3) Για καθένα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα θέτει κατάλληλη προθεσμία για την υλοποίησή του, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του μέτρου.