Προσωρινός διαχειριστής

30Ε.-(1)(α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η αντικατάσταση των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή του διοικητικού οργάνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 30Δ, είναι ανεπαρκής για την επανόρθωση της κατάστασης, δύναται να διορίσει στο ΑΠΙ έναν ή περισσότερους προσωρινούς διαχειριστές.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με βάση τις περιστάσεις, να διορίσει προσωρινό διαχειριστή είτε για να αντικαταστήσει προσωρινά το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ είτε για να συνεργαστεί προσωρινά με το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ, και καθορίζει αυτή την απόφαση κατά τη στιγμή του διορισμού.

(γ) Εάν η Κεντρική Τράπεζα διορίσει προσωρινό διαχειριστή προκειμένου να συνεργαστεί με το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ, καθορίζει περαιτέρω, κατά τη στιγμή του διορισμού, το ρόλο, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του προσωρινού διαχειριστή, καθώς και οποιεσδήποτε απαιτήσεις ώστε το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ να συμβουλεύεται ή να λαμβάνει τη συναίνεση του προσωρινού διαχειριστή πριν από τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ή την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί τον διορισμό προσωρινού διαχειριστή, εκτός στις περιπτώσεις όπου ο προσωρινός διαχειριστής δεν έχει αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΑΠΙ.

(ε) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι ο προσωρινός διαχειριστής διαθέτει τα προσόντα, τις ικανότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του, και ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.

(2)(α) Η Κεντρική Τράπεζα  καθορίζει τις εξουσίες του προσωρινού διαχειριστή κατά τη στιγμή του διορισμού του και πρέπει να είναι ανάλογες με τις περιστάσεις.

(β) Οι εξουσίες του προσωρινού διαχειριστή δύναται να περιλαμβάνουν ορισμένες ή όλες τις εξουσίες του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ όπως αυτές προβλέπονται στο καταστατικό του ΑΠΙ και στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να ασκεί ορισμένα ή όλα τα διοικητικά καθήκοντα του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ.

(3)(α) Ο ρόλος και τα καθήκοντα του προσωρινού διαχειριστή διευκρινίζονται από την Κεντρική Τράπεζα  κατά τη στιγμή του διορισμού του και δύναται να περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της οικονομικής θέσης του ΑΠΙ, τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ή μέρους των δραστηριοτήτων του ΑΠΙ με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής του θέσης, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της υγιούς και συνετής διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΑΠΙ.

(β) H Κεντρική Τράπεζα καθορίζει οποιαδήποτε όρια στο ρόλο και τα καθήκοντα του προσωρινού διαχειριστή κατά τη στιγμή του διορισμού.

(4)(α) Η Κεντρική Τράπεζα έχει την αποκλειστική εξουσία για το διορισμό και την απομάκρυνση του προσωρινού διαχειριστή.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απομακρύνει τον προσωρινό διαχειριστή ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να τροποποιήσει τους όρους διορισμού του προσωρινού διαχειριστή ανά πάσα στιγμή, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί όπως ορισμένες ενέργειες του προσωρινού διαχειριστή υπόκεινται στην εκ των προτέρων συγκατάθεσή της.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) κατά τη στιγμή του διορισμού του προσωρινού διαχειριστή ή κατά τη στιγμή οποιασδήποτε τροποποίησης των όρων διορισμού του.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, ο προσωρινός διαχειριστής δύναται να συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων του ΑΠΙ και να διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη μόνο με την εκ των προτέρω συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από τον προσωρινό διαχειριστή να συντάσσει εκθέσεις με θέμα την οικονομική κατάσταση του ΑΠΙ και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διορισμού του, τόσο ανά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα όσο και κατά τη λήξη της θητείας του.

(7)(α) Ο διορισμός προσωρινού διαχειριστή δεν υπερβαίνει σε διάρκεια το ένα έτος αλλά η εν λόγω περίοδος δύναται κατ’ εξαίρεση να παραταθεί, αν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις διορισμού του.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη να αποφασίσει κατά πόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την παραμονή του προσωρινού διαχειριστή.

(γ) Η Κεντρική Τράπεζα δικαιολογεί κάθε απόφασή της για παραμονή του  προσωρινού διαχειριστή στους μετόχους.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο διορισμός προσωρινού διαχειριστή δεν θίγει τα δικαιώματα των μετόχων τα οποία προβλέπονται στον περί Εταιρειών Νόμο ως διορθώθηκε ή στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, κατά περίπτωση, και από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 42Δ(3), ο προσωρινός διαχειριστής δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση αγωγής, αίτησης ή άλλης νομικής διαδικασίας για αποζημιώσεις σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του καθώς και για πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, εκτός αν αποδειχθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη δεν είναι καλή τη πίστη ή είναι αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας.

(10) Ο προσωρινός διαχειριστής που διορίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται σκιώδης σύμβουλος ούτε σύμβουλος εκ των πραγμάτων.