Εκούσια εκκαθάριση

33Δ. Η εκούσια εκκαθάριση ΑΠΙ δεν αποκλείει την υιοθέτηση μέτρου αναδιοργάνωσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης.