Ενημέρωση αρμόδιων αρχών άλλων κρατών-μελών

33Γ. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.