Ενημέρωση αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών

33Γ. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.