Εκούσια εκκαθάριση

33Δ. Η εκούσια εκκαθάριση ΑΠΙ δεν αποκλείει την υιοθέτηση μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης.