Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης των ΑΠΙ

32Η. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λαμβάνει μέρος στη διαβούλευση με τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά την αξιολόγηση για τον βαθμό στον οποίο ΑΠΙ που δεν αποτελεί μέρος ομίλου είναι δυνατόν να εξυγιανθεί χωρίς να απαιτείται καμία από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 18 του Νόμου Εξυγίανσης και που αφορούν έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, επείγουσα ή άλλης μορφής στήριξη ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.