Αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων

32Ζ.-(1) Τα ΑΠΙ οφείλουν να  διατηρούν λεπτομερή αρχεία των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων.

(2) Κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Τράπεζας, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη διάθεση της Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και εντολές της, σύμφωνα με το Άρθρο 81 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.