Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων

32Θ. Η Κεντρική Τράπεζα, είτε ενεργώντας ως αρμόδια αρχή ενοποιημένης εποπτείας είτε ως  αρμόδια αρχή θυγατρικών ΑΠΙ, δύναται να παρέχει τη γνώμη της στη διαβούλευση που διενεργείται από τις αρχές εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου όσον αφορά την αξιολόγηση για τον βαθμό στον οποίο ΑΠΙ είναι δυνατόν να εξυγιανθεί χωρίς να απαιτείται καμία από τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου Εξυγίανσης και που αφορούν έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, επείγουσα ή άλλης μορφής στήριξη ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.