Εποπτεία και επιθεώρηση από την Κεντρική Τράπεζα

26.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει τις τράπεζες προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

(2) Κάθε τράπεζα οφείλει, όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να θέσει στη διάθεση δεόντως εξουσιοδοτημένου λειτουργού της Κεντρικής Τράπεζας για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία ή έγγραφα, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη χορήγηση δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς επίσης και τις εκθέσεις που λαμβάνονται από την τράπεζα αναφορικά με τις εργασίες και την οικονομική κατάσταση των οφειλετών της:

Νοείται ότι ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας δύναται να βοηθάται από δεόντως προσοντούχο πρόσωπο που κατονομάζεται για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα και το οποίο θα υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την εμπιστευτικότητα όπως εκείνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα έχει εξουσία να απαιτεί όπως οι τράπεζες καταβάλλουν σε αυτήν όλα τα έξοδα, που σχετίζονται με την εποπτεία και επιθεώρηση τους σύμφωνα με οδηγίες της.

(4) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (2) του άρθρου 3 και των άρθρων 24, 25 και 28, εκτός από εκείνες που δημοσιεύονται, θα τηρούνται απόρρητες και θα χρησιμοποιούνται μόνο για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου ή του παρόντος Νόμου.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου για τον καταρτισμό συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και τη δημοσίευση τους.