Συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας

26Θ.-(1) Για τον σκοπό του καθορισμού του κατάλληλου επιπέδου απαιτήσεων ρευστότητας με βάση τον έλεγχο και την αξιολόγηση που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26(6) έως (9Α), 26Ε, 26ΣΤ, 26Ζ, και το Παράρτημα ΙΙΙ, η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιβολή συγκεκριμένης απαίτησης ρευστότητας, για τη σύλληψη των κινδύνων ρευστότητας στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί το ΑΠΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(α) το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ΑΠΙ,

(β) τις διευθετήσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς του ΑΠΙ που αναφέρονται στα άρθρα 19, 19Β, 19Γ, 19Δ, 22Ε, στα εδάφια (13) και (14) του άρθρου 26,  στο εδάφιο (1) του άρθρου 26Γ, στο εδάφιο (2) του άρθρου 26Γ, στο άρθρο 26Δ και στο άρθρο 30Β καθώς και στην Οδηγία Διακυβέρνησης, και ειδικότερα σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας,

(γ) το αποτέλεσμα της εξέτασης και της αξιολόγησης που διενεργούνται σύμφωνα με τα εδάφια (6) έως (9Α) του άρθρου 26,

(δ) τον συστημικό κίνδυνο ρευστότητας που απειλεί την ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών της Δημοκρατίας.

(2) Ειδικότερα και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 41Δ, η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει την ανάγκη εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων, περιλαμβανομένων προληπτικών χρεώσεων, το ύψος των οποίων σε γενικές γραμμές σχετίζεται με τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θέσης ρευστότητας του ΑΠΙ και των απαιτήσεων ρευστότητας και σταθερής χρηματοδότησης που θεσπίζονται με οδηγία που εκδίδει για το σκοπό αυτό η Κεντρική Τράπεζα ή με νομοθεσία της Ένωσης.