Συνεργασία

39Ε.-(1)(α) Όταν ΑΠΙ, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή εταιρεία συμμετοχών ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλου είδους επιχειρήσεις που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες υποκείμενες σε καθεστώς παροχής άδειας, η Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών ή των επιχειρήσεων που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες.

(β) Χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων της, η Κεντρική Τράπεζα παρέχει και δύναται να αιτείται όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να διευκολύνουν το έργο τόσο των άλλων αρμόδιων αρχών όσο και το δικό της και όσον αφορά την εποπτεία της δραστηριότητας και της συνολικής οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων που εποπτεύουν.

(γ) Όταν,  σύμφωνα με το άρθρο 39(7), η Κεντρική Τράπεζα ενεργεί ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας ενός ομίλου με μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και ο συντονιστής που καθορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 των περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγιών του 2012 και 2016, δεν είναι η Κεντρική Τράπεζα, τότε η Κεντρική Τράπεζα ως αρχή ενοποιημένης εποπτείας και ο συντονιστής συνεργάζονται με σκοπό την εφαρμογή των εναρμονιστικών με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικών διατάξεων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ενοποιημένη βάση. Προκειμένου να διευκολυνθεί και να καταστεί αποτελεσματική η συνεργασία, η Κεντρική Τράπεζα και ο συντονιστής συνάπτουν γραπτές ρυθμίσεις συντονισμού και συνεργασίας.

(2) Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση και ιδιαίτερα η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων αρχών που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Α.