Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία

30Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με όρους, όπως η ίδια θεωρήσει αναγκαίους, προσδιορίζοντας το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου το ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία να διαθέτει ίδια κεφάλαια ανταποκρινόμενα στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του άρθρου 21 και της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.

(2) Εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του εδαφίου (1), το ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει προς συμμόρφωση με την απόφαση αυτή και καταθέτει σχετικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(3)(α) Το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση σε χρόνο που αποφασίζεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 127 του περί Εταιρειών Νόμου και των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, το ΑΠΙ δίνει γραπτή ειδοποίηση στους μετόχους για σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης εντός τριών (3) ημερών.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του περί Εταιρειών Νόμου και των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και αντικαθίστανται, το ΑΠΙ οφείλει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έγκριση ψηφίσματος που εξουσιοδοτεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να δώσει, σε περίπτωση τράπεζας, στον Έφορο Εταιρειών, ειδοποίηση έτσι ώστε να καταχωρηθεί η εν λόγω αύξηση∙ η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 62 του περί Εταιρειών Νόμου δεν εφαρμόζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που το διοικητικό όργανο του ΑΠΙ δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) ή σε περίπτωση που δεν αποσταλεί ειδοποίηση στον Έφορο Εταιρειών για να καταχωρήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως η εξουσιοδότηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει σε κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου που παρέλειψε να συμμορφωθεί πρόστιμο μέχρι εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000).