Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τράπεζας

30Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με όρους, όπως η ίδια θεωρήσει αναγκαίους, προσδιορίζοντας το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου η τράπεζα να διαθέτει ίδια κεφάλαια ανταποκρινόμενα στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του άρθρου 21 και της υποπαραγράφου (vi) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.

(2) Εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του εδαφίου (1), η τράπεζα γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει προς συμμόρφωση με την απόφαση αυτή και καταθέτει σχετικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα.

(3)(α) Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση σε χρόνο που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα ως το εδάφιο (1).

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 127 του περί Εταιρειών Νόμου, η τράπεζα δίνει γραπτή ειδοποίηση στους μετόχους για σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης εντός τριών (3) ημερών.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του περί Εταιρειών Νόμου, η τράπεζα οφείλει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έγκριση ψηφίσματος που εξουσιοδοτεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να δώσει στον Έφορο Εταιρειών ειδοποίηση έτσι ώστε να καταχωρηθεί η αύξηση. Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 62 του περί Εταιρειών Νόμου δεν εφαρμόζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση ως η απαίτηση του εδαφίου (1) ή στην περίπτωση που δεν αποσταλεί ειδοποίηση στον Έφορο Εταιρειών για να καταχωρήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως η εξουσιοδότηση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλλει σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παρέλειψε να συμμορφωθεί πρόστιμο μέχρι εκατόν χιλιάδες (100,000) ευρώ.