Κριτήρια αξιολόγησης

17Α.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τη γνωστοποίηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 17 και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ΑΠΙ για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή από τον υποψήφιου αγοραστή στο ΑΠΙ, αξιολογεί  την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή·

(β) τη φήμη, τη γνώση, τις δεξιότητες και την πείρα, όπως ορίζονται στην περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Οργάνου και των Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγία του 2014, οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου και οποιουδήποτε ανώτερου διοικητικού στελέχους το οποίο θα κατευθύνει τις δραστηριότητες του ΑΠΙ κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης·

(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από το ΑΠΙ για την οποία προτείνεται η εν λόγω απόκτηση·

(δ) την ικανότητα του ΑΠΙ να συμμορφώνεται και να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, κατά περίπτωση, βάσει του ενωσιακού δικαίου και των κυπριακών εναρμονιστικών διατάξεων με αυτό και κυρίως του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου και της περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων Οδηγίας του 2012, ιδίως κατά πόσον ο όμιλος του οποίου θα καταστεί μέλος διαθέτει τέτοια δομή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών· και

(ε) κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση είναι δυνατόν να αυξήσει αυτό τον κίνδυνο.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό με βάση τα κριτήρια του εδαφίου (1) ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δεν επιβάλλει εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε εξετάζει την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής από πλευράς οικονομικών αναγκών της αγοράς.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί κατάλογο με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται  στην ίδια κατά τη στιγμή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17. Οι απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να είναι ανάλογες και προσαρμοσμένες στη φύση του υποψηφίου αγοραστή και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δεν απαιτεί πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την προληπτική αξιολόγηση.

(5) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 17, σε περίπτωση που κοινοποιηθούν στην Κεντρική Τράπεζα δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ειδικής συμμετοχής ή αύξηση ειδικής συμμετοχής στο ίδιο ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές αμερόληπτα.