Αξιολόγηση προτεινόμενης απόκτησης

17Α.-(1) Κατά την αξιολόγηση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 και των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17, η Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ΑΠΙ για την οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στο ΑΠΙ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από χρηματοοικονομική άποψη, με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

(α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή·

(β) τη φήμη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες του ΑΠΙ κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής·

(γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από το ΑΠΙ για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής·

(δ) την ικανότητα του ΑΠΙ να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, άλλης νομοθεσίας και κυρίως του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας περί της Συμπληρωματικής Εποπτείας Τραπεζών που ανήκουν σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων και των Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως (Αρ. 2) του 2011, ιδίως το κατά πόσον ο όμιλος του οποίου θα καταστεί μέλος διαθέτει τέτοια δομή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών και τον προσδιορισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εν λόγω αρμόδιων αρχών· και

(ε) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτό τον κίνδυνο.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό με βάση τα κριτήρια του εδαφίου (1) ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τον υποψήφιο αγοραστή δεν είναι πλήρεις.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δεν επιβάλλει εκ των προτέρων όρους όσον αφορά το ύψος της συμμετοχής που πρέπει να αποκτηθεί, ούτε εξετάζει την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής από πλευράς οικονομικών αναγκών της αγοράς.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί κατάλογο με τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται  στην ίδια κατά τη στιγμή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17. Οι απαιτούμενες πληροφορίες πρέπει να είναι ανάλογες και προσαρμοσμένες στη φύση του υποψηφίου αγοραστή και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δεν απαιτεί πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την ενδεχόμενη αξιολόγηση.

(5) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 17, σε περίπτωση που κοινοποιηθούν στην Κεντρική Τράπεζα δύο ή περισσότερες προτάσεις για απόκτηση ελέγχου ή αύξηση ελέγχου στο ίδιο ΑΠΙ, η Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει όλους τους υποψήφιους αγοραστές αμερόληπτα.