Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"άδεια" [Διαγράφηκε]·

"αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα" ή "ΑΠΙ" σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης·

"άνοιγμα" ή "χρηματοδοτικό άνοιγμα", για σκοπούς του άρθρου 11, σημαίνει ένα στοιχείο ενεργητικού ή ένα στοιχείο εκτός ισολογισμού, χωρίς την εφαρμογή συντελεστών στάθμισης κινδύνου ή βαθμών κινδύνου∙

"ανώτατα διοικητικά στελέχη"  σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα στο πιστωτικό ίδρυμα και τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο διοικητικό όργανο για την καθημερινή διοίκηση του ιδρύματος.

"απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων", για σκοπούς των άρθρων 32Δ και 32Ε του παρόντος Νόμου, σημαίνει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα Άρθρα 92 έως 98 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

"απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου" σημαίνει τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 22B∙

"αρμόδια για την ενοποιημένη εποπτεία αρχή" [Διαγράφηκε]∙

"αρμόδια υπουργεία" σημαίνει -

(α) αναφορικά με τη Δημοκρατία, το Υπουργείο Οικονομικών, και

(β) αναφορικά με άλλα κράτη-μέλη, τα υπουργεία οικονομικών ή άλλα υπουργεία, τα οποία είναι αρμόδια για οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις εθνικές αρμοδιότητες ·

"αρμόδιες εποπτικές αρχές" [Διαγράφηκε]˙

"αρχείο καταγραφής συναλλαγών" σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει και τηρεί κεντρικά τα αρχεία παραγώγων·

"αρχή εξυγίανσης" σημαίνει την αρχή που ορίζεται από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ∙

"αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου" έχει την έννοια που  αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου Εξυγίανσης∙

"ασφαλιστική επιχείρηση" [Διαγράφηκε]·

"βιβλία ή έγγραφα" σημαίνει λογαριασμούς, αξιόγραφα, συμβόλαια, έντυπα και έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή και περιλαμβάνει "βιβλία ή έγγραφα" εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές·

"γραφείο αντιπροσωπείας" σημαίνει γραφείο από το οποίο προωθούνται ή υποβοηθούνται με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του ιδρύματος στο οποίο ανήκει αλλά στο οποίο δεν διεξάγονται εργασίες πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία·

"δεσμός ελέγχου" [Διαγράφηκε]˙

"διαδικασία εκκαθάρισης" [Διαγράφηκε]·

"διαχειριστής εργασιών καλυμμένων αξιογράφων" έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010∙

"διευθυντής" σημαίνει τον πρώτο εκτελεστικό διευθυντή ΑΠΙ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργοδοτείται από ΑΠΙ και το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή είναι υπεύθυνο για την τήρηση λογαριασμών ή άλλων αρχείων του ΑΠΙ κάτω από την άμεση εξουσία μέλους διοικητικού οργάνου ή πρώτου εκτελεστικού διευθυντή·

"διοικητικό όργανο" σημαίνει το όργανο ή τα όργανα ενός πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία ορίζονται δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, κατά περίπτωση, τα οποία εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του πιστωτικού ιδρύματος και επιβλέπουν και παρακολουθούν τη λήψη αποφάσεων από τη διεύθυνση και περιλαμβάνουν  τα πρόσωπα που πράγματι κατευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος∙

"διοικητικό όργανο με εποπτική αρμοδιότητα" σημαίνει το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση του ρόλου της επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση∙

"δυνατότητα ανάκαμψης" σημαίνει δυνατότητα ενός ΑΠΙ να αποκαταστήσει την οικονομική του θέση μετά από σημαντική επιδείνωση·

"δυνητικός πελάτης" σημαίνει, για τους σκοπούς του ορισμού του όρου «σύστημα ή μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων» και για τους σκοπούς του άρθρου 28Δ(3), φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοικο ή μη κάτοικο στην Δημοκρατία σε σχέση με το οποίο πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτικού ανοίγματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 11(4)(α)∙

"ΕΑΤ" σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010∙

"εγκεκριμένος ελεγκτής" σημαίνει το νόμιμο ελεγκτή και νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, κατά την έννοια που αποδίδονται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου·

"εκκαθάριση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό -

(α) σε σχέση με τράπεζα, από το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, και

(β) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, από το Μέρος IX του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"εκκαθαριστής" έχει την έννοια που αποδίδεται  -

(α) σε σχέση με τράπεζα, στον όρο "εκκαθαριστής" από το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου και στους όρους  ‘παραλήπτης’ και ‘διαχειριστής’ από το Μέρος VI  του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και

(β) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, από το Μέρος ΙΧ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"έλεγχος" [Διαγράφηκε]·

"ενδοομιλική στήριξη" σημαίνει σύμβαση με την οποία μια οντότητα ομίλου εγγυάται για τις υποχρεώσεις άλλης οντότητας του ομίλου προς ένα τρίτο μέρος·

"επενδυτής" σημαίνει πρόσωπο που καταθέτει χρήματα ή τίτλους σε μια επιχείρηση επενδύσεων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών∙

"επιλέξιμες καταθέσεις" σημαίνει τις καταθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 6 των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016·

"επιτροπεία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

"Επίτροπος" [Διαγράφηκε]·

"επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών" ή "ΕΠΕΥ" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «επιχείρηση επενδύσεων» από το Άρθρο 4(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

"επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών" [Διαγράφηκε]·

"εργασίες αποδοχής καταθέσεων" [Διαγράφηκε]·

"εργασίες πιστωτικού ιδρύματος" σημαίνει τις εργασίες που παρατίθενται στο Παράρτημα IV·

"εργάσιμη ημέρα" σημαίνει κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή δημόσιας αργίας στη Δημοκρατία ή σε εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αναλόγως·

"εσωτερικές προσεγγίσεις" σημαίνει τη μέθοδο που βασίζεται στις εσωτερικές αξιολογήσεις η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 143, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 221 του εν λόγω Κανονισμού, τη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 225 του εν λόγω Κανονισμού, τις εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης που αναφέρονται στο Άρθρο 312, παράγραφος 2, του εν λόγω Κανονισμού, τη μέθοδο εσωτερικών υποδειγμάτων που αναφέρεται στα Άρθρα 283 και 363 του εν λόγω Κανονισμού και τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος που αναφέρεται στο Άρθρο 259, παράγραφος 3, του εν λόγω Κανονισμού·

"εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «εταιρεία διαχείρισης» από το ΄Αρθρο 4(19) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

"εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών" [Διαγράφηκε]˙

"Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών" σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών που ιδρύθηκε με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών (2004/10/ΕΚ)» όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"ΕΣΣΚ" σημαίνει το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με  τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010∙

"ηλεκτρονικό χρήμα" [Διαγράφηκε]·

"ηλεκτρονικός υπολογιστής" σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για την αποθήκευση ή επεξεργασία πληροφοριών·

"ίδρυμα" [Διαγράφηκε]·

"ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος" [Διαγράφηκε]·

"ίδρυμα με υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων" έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010∙

"ίδρυμα τρίτης χώρας" σημαίνει οντότητα της οποίας η κεντρική διοίκηση εδρεύει σε τρίτη χώρα και η οποία, εάν ήταν εγκατεστημένη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενέπιπτε στον ορισμό του όρου «ίδρυμα»·

"κάλυμμα" έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010∙

"καλυπτόμενες καταθέσεις" έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 2 των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών του 2016·

"κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας" σημαίνει συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας η οποία συνεπάγεται τη μερική ή ολική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΙ και το διορισμό εκκαθαριστή ή ειδικού εκκαθαριστή και η οποία εφαρμόζεται βάσει των άρθρων 33Α έως 33Ξ τα οποία προνοούν για την εκκαθάριση και την ειδική εκκαθάριση ΑΠΙ·

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/1010" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ»∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2015/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012»∙

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου  της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων» ως διορθώθηκε·

"κατάθεση" ο όρος «κατάθεση» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου.

"Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

"Κεντρικός Φορέας" σημαίνει  τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται˙

"κράτος-μέλος καταγωγής" [Διαγράφηκε]·

"κράτος-μέλος υποδοχής" [Διαγράφηκε]·

"λειτουργικός κίνδυνος" [Διαγράφηκε]˙

"μεικτή εταιρεία συμμετοχών" [Διαγράφηκε]˙

"μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1" σημαίνει κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στα άρθρα  28, 29 και 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

"μέτρα αναδιοργάνωσης" σημαίνει τα μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και είναι δυνατόν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή μείωσης των απαιτήσεων, όσο και τα μέτρα που προβλέπονται, σε περίπτωση ΑΠΙ, από τα άρθρα 198 έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε και, σε περίπτωση ΣΠΙ, από το άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, και περιλαμβάνουν την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στο Νόμο Εξυγίανσης·

"μέτρο πρόληψης κρίσεων" σημαίνει την άσκηση εξουσιών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή εξάλειψη εμποδίων προς τη δυνατότητα ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 23Β(6) του παρόντος Νόμου, την άσκηση εξουσιών για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 32Ι του παρόντος Νόμου και το άρθρο 20 του Νόμου Εξυγίανσης ή το άρθρο 32ΙΑ του παρόντος Νόμου, την εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του παρόντος Νόμου και με το άρθρο 24  του Νόμου Εξυγίανσης, το διορισμό προσωρινού διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 30Ε του παρόντος Νόμου, ή την άσκηση εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 32Δ του παρόντος Νόμου και το άρθρο 57 του Νόμου Εξυγίανσης·

"μη διαθέσιμη κατάθεση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου·

"μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος" [Διαγράφηκε]·

"μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" [Διαγράφηκε]·

"μητρική επιχείρηση της ΕΕ" σημαίνει μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ΕΕ, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ·

"μητρική εταιρεία" και "θυγατρική εταιρεία" [Διαγράφηκε]·

"μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος" [Διαγράφηκε]∙

"μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση" [Διαγράφηκε]∙

"μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος" [Διαγράφηκε]∙

"μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση" [Διαγράφηκε]∙

"μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ" σημαίνει το σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων που ανήκει στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, στο οποίο συμμετέχουν τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και τηρείται και τυγχάνει επεξεργασίας κεντρικά από τη Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) Λτδ.∙

"μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ" σημαίνει το σύστημα ή μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων, που ανήκει και τυγχάνει επεξεργασίας από την ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ., στο οποίο συμμετέχουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα του Νόμου εξαιρουμένων των ΣΠΙ και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης∙

"νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε ένωση προσώπων, είτε αυτή συστάθηκε στη Δημοκρατία είτε αλλού·

"Νόμος Εξυγίανσης" σημαίνει τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Οδηγία 2006/48/ΕΚ" [Διαγράφηκε]·

"Οδηγία 2002/87/ΕΚ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών  δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ»∙

"Οδηγία 2004/39/ΕΚ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου»∙

"Οδηγία 2013/36/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ»∙

"Οδηγία 2014/49/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων»·

"Οδηγία 2014/59/ΕΕ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου  2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012»·

"Οδηγία 2001/24/ΕΚ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων·

"Οδηγία Διακυβέρνησης" σημαίνει την περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία του 2014.

"όμιλος" σημαίνει μητρική επιχείρηση και τις θυγατρικές της·

"πελάτης" σημαίνει, για τους σκοπούς του ορισμού του όρου "σύστημα ή μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων" και για τους σκοπούς των άρθρων 28Δ, 28Ε, 29(2) (ζiv), 41(6) και 41(7), φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει χρηματοδοτικό άνοιγμα όπως αυτό ορίζεται στο  άρθρο 11(4)(α), και περιλαμβάνει υφιστάμενο πελάτη, εγγυητή του πελάτη και παροχέα εξασφάλισης του πελάτη και των συνδεδεμένων προσώπων τους·

"πιστωτικό ίδρυμα" [Διαγράφηκε]·

"πρώτος εκτελεστικός διευθυντής" σημαίνει -

(α) πρόσωπο το οποίο είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα είναι υπεύθυνο, κάτω από την άμεση εξουσία του διοικητικού οργάνου για τη διεξαγωγή των εργασιών ΑΠΙ, ή

(β) σε περίπτωση ΑΠΙ που δεν συστάθηκε στη Δημοκρατία, πρόσωπο το οποίο  είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ στη ή από τη Δημοκρατία και σε περίπτωση ΣΠΙ περιλαμβάνει το γραμματέα του ΣΠΙ·

"σημαντικό υποκατάστημα" σημαίνει υποκατάστημα που στο κράτος μέλος υποδοχής θα κρινόταν σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 27Ε και μετά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 50, σύμφωνα με το άρθρο 56(1)·

"στενοί δεσμοί" [Διαγράφηκε]˙

"στόχοι εξυγίανσης" έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του Νόμου Εξυγίανσης∙

"συγγενής επιχείρηση" σημαίνει την επιχείρηση στην οποία έχει συμμετοχή άλλη επιχείρηση και επί των λειτουργικών και οικονομικών πολιτικών της οποίας αυτή η άλλη επιχείρηση ασκεί σημαντική επιρροή. τεκμαίρεται ότι μια επιχείρηση ασκεί σημαντική επιρροή σε άλλη επιχείρηση όταν κατέχει τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της άλλης επιχείρησης∙

"σύμβουλος" [Διαγράφηκε]·

"συμφωνία συμψηφισμού" σημαίνει συμφωνία βάσει της οποίας αριθμός απαιτήσεων ή υποχρεώσεων μπορεί να μετατραπεί σε μια ενιαία καθαρή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εκκαθαριστικού συμψηφισμού (close-out netting), βάσει των οποίων, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση, όπως ή όπου ορίζεται, επισπεύδεται η λήξη των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, ούτως ώστε να καθίστανται αμέσως απαιτητές, ή να τερματίζονται και σε κάθε έτερη περίπτωση να μετατρέπονται σε ή να αντικαθίστανται από μια ενιαία καθαρή απαίτηση και περιλαμβάνει τις ρήτρες συμψηφισμού κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, και το «συμψηφισμό» κατά την έννοια του άρθρου 2(1) του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου·

"συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας" σημαίνει το συνολικό κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το οποίο χρειάζεται για την εκπλήρωση της απαίτησης τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, στο οποίο προστίθενται τα εξής, κατά περίπτωση:

(α) ειδικό για κάθε ίδρυμα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας,

(β) απόθεμα ασφαλείας G-SII,

(γ) απόθεμα ασφαλείας O-SII,

(δ) απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου∙

"Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ που συστάθηκε δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή εργασιών πιστωτικού ιδρύματος προς όφελος των μελών της, τα οποία είναι τα ίδια συνεργατικές εταιρείες·

"συνδεδεμένη εταιρεία" [Διαγράφηκε]·

"συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα" ή "ΣΠΙ" σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο συστάθηκε είτε δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου είτε δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας τρίτης χώρας και διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία·

"σύστημα εγγύησης καταθέσεων" ή "ΣΕΚ" έχουν την έννοια που αποδίδει στον όρο «ΣΕΚ» από τις διατάξεις του άρθρου 2(1) του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου·

"σύστημα ή μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων" σημαίνει σύστημα ή μηχανισμό που πληροί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) η λειτουργία του συνίσταται στην παροχή, προς συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών ή και στη συγκέντρωση, καταχώριση, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση προς τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα του Νόμου ή και ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων δεδομένων, στοιχείων ή και πληροφοριών αναφορικά με όλες τις διευκολύνσεις των πελατών με σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων για την αποτελεσματικότερη  διαχείριση του πιστωτικού ή/και άλλων συναφών κινδύνων,

(β) παρέχει πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28Ε και σε οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,  στην Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο, μεταξύ άλλων, για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης και της ζημιάς λόγω αθέτησης, και

(γ) στο σύστημα ή το μηχανισμό αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ΑΠΙ και πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α ή και εταιρείες η κύρια δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στη διεξαγωγή μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο Παράρτημα IV∙

"συστημικά σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα" σημαίνει μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιστωτικό ίδρυμα, η αποτυχία ή δυσλειτουργία του οποίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε συστημικό κίνδυνο∙

"συστημικός κίνδυνος" σημαίνει τον κίνδυνο αποδιοργάνωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος με εν δυνάμει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το χρηματοοικονομικό σύστημα και την πραγματική οικονομία∙

"σχέδιο ανάκαμψης" σημαίνει σχέδιο ανάκαμψης που καταρτίζεται και διατηρείται από ΑΠΙ σύμφωνα με το άρθρο 23Α·

"σχέδιο ανάκαμψης ομίλου" σημαίνει σχέδιο ανάκαμψης ομίλου που καταρτίζεται και διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23Γ·

"σχέδιο εξυγίανσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2(1) του Νόμου Εξυγίανσης∙

"σώμα εποπτείας" σημαίνει σώμα εποπτών που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 39(11Α) του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με το Άρθρο 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

"ταμείο εξυγίανσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2(1) του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου·

"τράπεζα" σημαίνει ΑΠΙ που συστάθηκε -

(α) δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή

(β) δυνάμει ανάλογης νομοθεσίας τρίτης χώρας και που διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία·

"τραπεζικές εργασίες" [Διαγράφηκε]·

"τρίτη χώρα" σημαίνει κράτος άλλο από κράτος-μέλος·

"υποκατάστημα" [Διαγράφηκε]·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

"ΥΣΕ" σημαίνει την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών που προβλέπεται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο·

"χαρτοφυλάκιο συναλλαγών" [Διαγράφηκε]·

"Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου" ή κατά ταυτόσημη έννοια "Χ.Α.Κ.", σημαίνει το χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2002·

"χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών" [Διαγράφηκε]˙

"χρηματοδοτικό ίδρυμα" [Διαγράφηκε]·

"χρηματοπιστωτικό μέσο" [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3)(α) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

(β) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες, οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας, σημαίνει τον εν λόγω νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

(4) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν ορίζονται σε αυτόν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια την οποία αποδίδουν σε αυτούς τους όρους ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ.