Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 μέχρι 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 μέχρι 2000.